vrijdag, mei 24, 2024

Privacyverklaring Radio Molenland vzw en Radio Oost West

Radio Molenland vzw, de vereniging zonder winstoogmerk die eigenaar is van de regionale radiozender Radio Oost West, gevestigd in Predikherenstraat 1B in 8750 Wingene, hecht als vzw veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en externe partners.

In deze privacyverklaring wordt er verder gesproken over Radio Molenland vzw als “vzw” en de vrijwilligersvereniging rond de radiozender Radio Oost West als “Radio Oost West”.

In deze privacyverklaring willen we op een heldere en informatieve manier weergeven welke (persoons)gegevens worden verzamelen én hoe wij hier mee omgaan. Wij doen er alles aan om de privacy van onze vrijwilligers, externe partners en betrokkenen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens “Privacywet” en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de leden van de vereniging, externe partners en betrokkenen bij activiteiten.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Radio Molenland vzw
Predikherenstraat 1B
8750 Wingene
info@radiooostwest.be
BE 0860 307 549